Khắc phục lỗi cant be opened using the built-in administrator account khi mở ứng dụng trên Windows 8 & Windows 10 (Windows chưa active)

Khắc phục lỗi "cant be opened using the built-in administrator account" khi mở ứng dụng trên Windows 8 & Windows 10 (Windows chưa active)


Trên Windows 8 và Windows 10, Microsoft đã tăng cường tính bảo mật cho Windows nên trên một số máy khi mở ứng dụng sẽ bị báo lỗi "can’t be opened using the built-in administrator account"
Để khắc phục lỗi này bạn làm như sau:
Vào Run gõ secpol.msc ->OK

Trên cửa sổ mới mở ra, chọn Local Policies -> Security Options, click đôi vào dòng "User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator account" rồi chọn Enable
Lưu ý:  Windows 10 Home không có secpol.msc các bạn sẽ không chỉnh như trên được. Nên các bạn vào Run gõ Regedit -> OK
Chỉ đến key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Kiểm tra đã có key FilterAdministratorToken chưa, nếu chưa có thì tạo key FilterAdministratorToken dạng DWORD, đặt giá trị key FilterAdministratorToken  là 1
Tiếp tục chỉ đến đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Sửa giá trị dòng EnableLUA thành 1

Xong vào: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\UIPI\

Sửa giá trị Default thành 0x00000001(1)
BẢNG GIÁ GIẤY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét