Lưu ý Cài đặt phần mềm MATLAB 2016

Copy source MATLAB 2016 về máy tính.
Để Cài đặt: Chạy file setup.exe tại thư mực R2016b_win64_dvd1
Chon tùy chon : Use a File Installation Key nhập key : 09806-07443-53955-64350-21751-41297 khi có yêu cầu. Quá trình cài đặt thực hiện đến khi hoàn thành.
Để mở khóa (crack) sử dụng, Ta thực hiện các bước sau:
- Tạo thư mục “licenses” copy file “license_standalone” vào thư mục vừa tạo.
- Copy thư mục “licenses” vừa tạo vào đường dẫn C:\Program Files\MATLAB\R2016b
- Copy 4 file dll tại trong thư mục cài đặt tại đường dẫn Mathworks Matlab R2016b x64\crack\MATLAB Production Server\R2016b\bin\win64 vào thư mục C:\Program Files\MATLAB\R2016b\bin\win64

Hoàn thành việc cài đặt./.
BẢNG GIÁ GIẤY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét